Övergripande frågor och frågor som besvarats av kulturnämndens ordförande

Helsingborg har tio folkbibliotek och en biblioteksbuss. Folkbiblioteken ligger i Laröd, Ödåkra, Ringstorp, Drottninghög, Rosengården, Påarp, Elineberg, Råå, Rydebäck samt i stadsparken i Helsingborg. Påarp har det senast ombyggda och renoverade biblioteket, nyöppnat 1 september 2017. Det finns i dagsläget inga planer på att öppna fler bibliotek i Helsingborg.

I Bibliotekslagen, Helsingborgs biblioteks uppdrag och i Helsingborgs biblioteksplan står vad folkbiblioteket ska göra och i vilken riktning verksamheten ska utvecklas. Biblioteket ska vara till för alla, och ska ha särskilt fokus på målgrupperna barn och unga, funktionsnedsatta, personer med annat modersmål än svenska och minoriteterna.

Vi ser över var biblioteken ligger och gör övervägningar om andra placeringar än dagens är strategiskt bättre för att nå fler invånare. Det handlar om att finnas i stadsdelar där många människor passerar, vara tillgängliga från trafiknoder och fungera som mötesplats och samlingpunkt mellan olika stadsdelar.  Det finns inga planer på att lägga ner något folkbibliotek, men att eventuellt flytta till andra lokaler, för att få en bättre placering, kan bli aktuellt. Stadsbiblioteket ska inte flyttas till Väla. Det ska ligga i stadens centrum.

Biblioteksbussens hållplatser och tidtabell ses över varje år för att så långt det är möjligt möta de behov som finns. Det finns bara utrymme för ett stopp/vecka på varje hållplats eftersom vi vill kunna täcka upp så många platser som möjligt.

När det gäller bibliotekets utbud och personalens kompetens, så ville vi på dialogmötet den 9 november lyfta fram vad som påverkar samhällets utveckling och därmed även biblioteken. Vi lyfte fram globaliseringen, urbaniseringen och digitaliseringen på ett mer övergripande sätt. Litterturen är central i det vi erbjuder på biblioteken. Hur den produceras och läses förändras över tid, och digitaliseringen har stor påverkan. Fler och fler läser digitalt (e-böcker,  dagstidningar, mm) och söker information digitalt.    

Digitaliseringen är en utmaning för oss på biblioteken, både när det gäller vår kompetens och vårt utbud. Vi behöver ständigt lära oss mer och fortbildning är viktigt för oss. Vi strävar efter en bredd i bibliotekets utbud och tar gärna emot förslag på hur det kan bli bättre.

Svar från Kulturnämndens ordförande Kristian Anderson

Är det verkligen en dialog med möjlighet till påverkan eller är det redan bestämt?

Det är en dialog och diskussion som fortfarande pågår.

Var kommer informationen ifrån som beslutet grundas på?

Informationen kommer från slutsatserna i uppdraget från stadens högst beslutande organ till kulturnämnden, uppdrag som följer: Den 16-17 juni 2015, § 102 att-sats 31, gav kommunfullmäktige kulturnämnden i uppdrag att ta fram en utredning om stadens framtida biblioteksverksamhet. Av utredningen skulle framgå hur verksamheten successivt ska förändras och organiseras inom nämnden. Utredningen skulle även ta hänsyn till och beakta områdesbibliotekens antal och placering samt hur ett nytt stadsbibliotek kan utformas och integreras i anslutning till ett eventuellt uppförande av stadens hus inom H+ området. Den politiska ambitionen är att skapa en biblioteksverksamhet som erbjuder kreativa och lärande mötesplatser för allas intresse. Mötesplatserna ska ha ett brett utbud för ett livslångt lärande. Biblioteken bär det demokratiska uppdraget, och påverkas hela tiden av samhällets utveckling. Bibliotek är liksom samhället i en stor förändring. Utredningen om framtidens bibliotek syftar till att visa hur biblioteken bäst möter stadens framtida utveckling och invånarnas behov, och ge ett brett underlag inför kommande beslut rörande biblioteksverksamheten i Helsingborg. Denna utredning beskriver framtidens biblioteksverksamhet utifrån samtidens utmaningar och bibliotekets demokratiska och läsfrämjande ansvar. Det är ett omfattande underlag som ringar in bibliotekets uppdrag och visar hur verksamheten successivt bör förändras. Syftet med utredningen är att den ska leda till handling, och under avsnitt 6.2 redogör vi närmre för vilka åtgärder som krävs för att konkretisera de förslag som presenteras här.

Hur mycket styr kommunen kontra bibliotekslagen?

I bibliotekslagen sägs det att alla invånare ska ha tillgång till ett bibliotek, sen är det praktiska och ekonomiska faktorer som spelar in.

Varför behöver beslutet tas redan i november? Varför är det bråttom?

Beslutet har inte tagits, men ambitionen är att få verksamheten på plats så snart som möjligt.

Hur tar ni reda på vad Rååborna vill? Bryr ni er om vad Råå biblioteks användare tycker?

Genom dialog. Det användarna tycker tas med i övervägandet och tanken är att man ska vara med i processen att fylla biblioteket med innehåll.

Finns det några hinder för att låta det [biblioteket] vara kvar? Borde inte ambitionen vara att varje stadsdel har ett eget bibliotek? Varför finns det inte kulturhus i alla stadsdelar? Borde inte kulturen få lika mycket pengar som idrotten? 65 fritidsgårdar och sporthallar i motsats till 9 bibliotek och buss.

Det finns inte skattemedel i staden att driva hur många bibliotek som helst, de som man väljer att satsa på ska vara strategiskt placerade för att nå så många invånare som möjligt. De måste därför vara av en viss storlek för att kunna innehålla förutsättningarna att möta framtiden. Ambitionen är att ha ett antal utspridda bibliotek över hela staden så att alla har en bra möjlighet att besöka dem. Man kan alltid önska mer pengar och behovet finns, men det är många verksamheter inom Helsingborgs stad som behöver pengar.

Vem tar ansvar för hur Råå påverkas av att biblioteket flyttar, i förhållande till butiker etc? Hur kommer en omlokalisering av biblioteket påverka Råå centrum? Varför värnar man inte mer om Råå, som är en pärla? Hur påverkas Råå samhälle om all service försvinner? Har man tänkt på utarmningen av Råå samhälle? Finns det inte ett värde i att värna om de gamla stadsmiljöerna? Området utarmas med en flytt.

Bibliotekens främsta uppdrag är att nå så många helsingborgare som möjligt, det uppdraget kan krocka med förhållandet till butiker etc. Jag utgår från att inte all service försvinner från samhället, men en stor del flyttas till andra sidan vägen till Råå Center, och det kommer att ha någon form att effekt på antalet besök. Det finns ett värde i att värna gamla stadsmiljöer, men åter igen biblioteket uppdrag är inte att värna gamla miljöer utan att göra biblioteken tillgängliga för så många helsingborgare som möjligt.

Hur ser politiken att Råå södra skolbarn inte kan utnyttja biblioteket i samma omfattning?

Barn är alltid välkomna till det nya biblioteket. Barn är en prioriterad målgrupp och förhoppningsvis så kommer nu ännu fler barn. Jag är inte heller säker på att det kommer att komma färre barn.

Varför satsar man inte mer på befintliga bibliotek så att de kan bli mer tillgängliga för barn, nya i sverige etc?

Det gör många satsningar på dessa barn, jag kan inte redogöra för vilka övriga satsningar man gör eller ska göra på denna grupp.

Vilka politiska partier är emot en flytt?

Vänsterpartiet.

Frågor

Hur många bibliotek finns i Helsingborg och hur ser planerna ut för dem?

Var finns biblioteken i staden idag?

Vilket är det nyaste områdesbiblioteket?

Finns förslag för utökning av antal bibliotek i närområdet?

Om Helsingborg växer ännu mer ska vi flytta biblioteket igen?

Ska ni flytta stadsbiblioteket till Väla?

Finns det möjlighet att ha fler bokbusstopp, fler gånger i veckan?

Varför är inte biblioteken inriktade på bildning utan har en populistisk inriktning bl. a. när det gäller tidskrifter?

Varför står det ingenstans att biblioteket ska låna ut böcker?

Digitala klyftan - varför har bibliotekarierna inte mer kompetens?

Målgrupp:

Skrivet av: Helsingborgs bibliotek den 23 november 2017