Folkbiblioteksmanifestet 70 år

Den 29 november 1994 antogs den senaste versionen av IFLA/UNESCO:s folkbiblioteksmanifest. Detta manifest togs fram för 70 år sedan som en utveckling av artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

”Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.”

Det internationella folkbiblioteksmanifestet ligger väl i linje med det arbete som folkbiblioteken idag bedriver. Manifestet inleds med:

”Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden, som bara kan uppnås genom att medborgarna är välinformerade och ges möjligheten att utöva sina demokratiska rättigheter och spela en aktiv roll i samhällslivet. Medborgarnas aktiva deltagande och en demokratisk utveckling är beroende av en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information. Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för den enskilde och för olika grupper i samhället.”

Manifestet togs fram av FN-organet Unesco i samarbete med den sakkunniga organisationen IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). Genom detta fick världens länder ett gemensamt uppdrag att tillhandahålla invånarna fri tillgång till kunskap och information genom att bygga upp allmänna bibliotek.

Bibliotekschefen i Helsingborg, Catharina Isberg, är för närvarande en representant i IFLA:s styrelse och betonar vikten av att vi fortsätter arbetet i linje med folkbiblioteksmanifestet.

Klicka här för att läsa mer om samt ladda ner hela manifestet.