Den nya placeringen

Förslaget bygger på utredningen ”Framtidens bibliotek” (dnr:391/2015). Här finns ett avsnitt om lokalisering av bibliotek som i sig bygger på ÖP2010, Helsingborgs stads biblioteksplan, bibliotekslagen, och andra program och planer som gäller för Helsingborgs stad. Vi arbetar även alltid efter stadens vision.

I Stadsplan 2017 pekas stadsdelscentrum ut, dels befintliga och även de med potential att växa. Bland annat planeras satsningar runtomkring serviceområdet vid Landskronavägen. Området beskrivs ha potential för ett stadsdelscentrum och är en plats som kan knyta ihop Raus, Råå och Ättekulla på ett bra sätt. Här planeras ny tågstation, nya bostäder, ny skola och förskola. Det är en strategiskt bra plats att förlägga ett bibliotek på. När städer utvecklas och centrumfunktioner förskjuts till andra platser kan biblioteken också behöva förändras och flytta till nya lokaler. Att ha bibliotek på platser där många passerar och uppehåller sig gör att det blir enklare för fler att ta del av biblioteksverksamheten. Väla är också en tänkbar placering för ett områdesbibliotek, men en placering där kan inte ersätta ett bibliotek i de södra delarna av Helsingborg.  Utifrån den resurstilldelning biblioteksverksamheten har kan vi inte driva fler bibliotek än vad vi gör idag.

Kulturförvaltningen har kontaktat fastighetsägaren för Råå Center, som är positiv. Det pågår en dialog angående en lokal på 410kvm (Råå bibliotek disponerar idag är 322 kvm) och vi har inte förhandlat klart om hyran. Därför kan vi inte presentera någon kostnad i nuläget.

Till Råå Center kan du ta dig med stadsbuss 1 söderut hållplats ”Råå centrum öster” och stadsbuss 2 hållplats ”Garverigatan” på Rausvägen. Busslinje 219 har också hållplats på Landskronavägen vid Råå Center.

Oavsett vilken den nya lokalen blir behöver vi göra förändringar om det blir aktuellt att flytta. En ny bibliotekslokal behöver ha dagsljus, vara möjlig att dela av så det finns plats för mötesrum. Den behöver kunna inredas så att det blir en inbjudande och attraktiv plats. Vi tycker det är viktigt att få input av barn och unga i olika åldrar, vuxna besökare med varierande behov och föreningar i området.

Om beslut tas är planen att flytta in i den nya lokalen under 2018. En del kostnader, framförallt ny inredning, tas som investering. Pengarna kommer att finnas i budgeten för 2018. En flytt innebär dock att biblioteket kommer att packas ned och hållas stängt under en period. Vi kan erbjuda annan biblioteksservice i området om biblioteket behöver vara stäng en längre period, under, t ex att biblioteksbussen har en extra tillfällig hållplats i området.

Vi vill på våra bibliotek kunna erbjuda en plats både för aktivitet och att skapa lugn. Biblioteksrummet kan disponeras och möbleras så att det är möjligt. I den nya lokalen planerar vi ett aktivitetsrum som också ska kunna användas till möten av exempelvis föreningar. Sammankomster för grupper kan då ske avskilt, vilket gör det lugnare i andra delar av biblioteket.  

Öppettiderna kommer att utökas och vi kan förhoppningsvis också erbjuda så kallat meröppet (tillgång till bibliotekslokalen för registrerade användare även efter att personalen gått hem). Detta skulle stärka biblioteket som mötesplats och biblioteket skulle vara öppet och tillgängligt i betydligt högre utsträckning än idag.

Biblioteken ska arbeta för fri åsiktsbildning och läsfrämjande. Den digitala inkluderingen är viktigt för att uppnå detta. Biblioteket arbetar för att öka medie- och informationskompetensen hos helsingborgarna genom att ge tillgång teknik och vägleda besökarna i användandet av digitala tjänster och verktyg. I detta ingår också att öka medvetenheten om vikten av kritisk granskning. Litteratur i alla dess former kommer ha en fortsatt viktig plats i det nya biblioteket, liksom läsplatser för olika målgrupper och behov.

I den nya lokalen ska vi ha ett ökat barnfokus. Målet är att 2/3 av lokalytan ska inredas för barn och unga och en stor del av aktiviteterna kommer vara för barn och unga. Vi kommer att ta hjälp av de bästa och viktigaste tyckarna när vi utvecklar detta – barnen!

Frågor

Vilket beslutsunderlag finns för den nya föreslagna placeringen?

Vilken lokal ses som lämplig för det nya biblioteket? Hur ser planeringen ut?

Hur stort blir det nya biblioteket?

Hur stort är det tänkt att det nya biblioteket ska vara, och vad kommer det att kosta?

Varför ska biblioteket ligga vid Maxi istället för vid Coop?

Har ägaren av Råå center utryckt önskemål om att ha bibliotek i lokalerna?

Finns det en risk att biblioteket på Maxi blir en värmestuga utifrån placeringen nära systembolaget?

Vilka alternativa placeringar finns om biblioteket flyttas?

Varför just lokal vid Råå Maxi? Varför inte lägga det på Ättekulla, vid tex nya skolan?

Hur kan man planer och bygga stadsdelen Ättekulla utan att bygga ett bibliotek?

Hur kommer flytten påverka barnen på Råå?

På vilket sätt gagnar flytten barn och unga? Med tanke på den kaotiska trafiksituationen på parkeringen.

Hur ökar man antalet barn på det nya biblioteket?

Var, mer precis, är det tänkt att biblioteket ska placeras?

Satsa på Väla, alla åker till Väla!

Tror ni verkligen att folk handlar och därefter går till biblioteket?

Vad betyder 500 meter egentligen? Vi pratar om att folk ska röra sig?

Blir det inte svårt att återskapa den positiva miljö som finns i Råå på den nya lokalen?

Skulle ett nytt bibliotek på Ättekulla i gamla Nettos lokaler kunna skapa en ny mötesplats för alla åldrar? D.v.s. behålla Råå.

Varför inte ha kvar biblioteket på Råå och ändå ha ett nytt på Ättekulla?

Varför görs det inte en filial till på Ättekulla, Raus?

Varför bygger man inte ett nytt bibliotek på Ättekulla också?

Kan man inte bygga flera bibliotek utan att stänga andra bibliotek?

Varför görs det ingen biblioteksfilial på Ättekulla istället?

Hur ökar vi tillgängligheten för personer med andra modersmål än svenska med ny placering?

Vad är kostnaden för ett nytt bibliotek på Ättekulla?

Hur ser kostnaderna ut i förhållande till varandra... Råå Vs Råå Center?

Vad kostar det att flytta biblioteket i jämförelse med att utöka existerande bibliotek?

Finns det några klara avtal eller handlag med en ny hyresvärd?

Vad är kvadratmeterhyran på centret nu?

Finns beräkningar på hur mycket flytten kostar? Finns pengar i budget för 2018?

Vad kommer flytten att kosta?

När är det tänkt att flytta biblioteket?

När är flytten planerad?

Hur lång tid tar en biblioteksflytt? Vilken tillgång till bibliotek har man under tiden flytten genomförs?

Vad är mervärdet för att flytta biblioteket?

Vad ska biblioteket innehålla mer än böcker?

Vad betyder digitaliseringen på det nya biblioteket?

Vilka nya aktiviteter är tänkta i det nya biblioteket? Hur går tystnaden ihop med "diskussionsrum" som det talas om?

Hur stort ska bokbestånd, möteslokal och personalstyrka vara?

Kommer ett nytt bibliotek erbjuda mer tjänster än endast utlån av medier?

Kommer ett nytt bibliotek att förbättra servicen för Ättekullaborna?

Hur måste lokaltrafiken ändras för att öka tillgängligheten till ny placering?

Hur ska vi ta oss till biblioteket med kollektivtrafiken?

Målgrupp:

Skrivet av: Helsingborgs bibliotek den 23 november 2017