Råå biblioteks nuvarande placering

Förslaget att flytta Råå bibliotek bygger på stadens översiktsplan (ÖP 2010) och Stadsplan 2017. Vi har inte undersökt var de som besöker Råå bibliotek bor, utan tagit fasta på det som beskrivs i Stadsplan 2017 om Helsingborgs utveckling. Satsningar planeras runtomkring serviceområdet vid Landskronavägen. Området har potential för ett stadsdelscentrum och är en plats som kan knyta ihop Raus, Råå och Ättekulla på ett bra sätt. Här planeras ny tågstation, nya bostäder, ny skola och förskola. Det är en strategiskt bra plats att förlägga ett bibliotek på. Här skulle vi nå fler människor än vad vi gör idag, i ett serviceområde som besöks av människor från olika delar av staden.

Råå bibliotek har idag en fungerande verksamhet, samtidigt skulle en flytt ge möjligheten att forma och erbjuda en verksamhet tillgänglig för fler. Det är också anledningen till att biblioteket valde att inte ta över den till Råå bibliotek intilliggande lokalen när den blev ledig. Om verksamheten ska utvidgas vill vi satsa på en lokalisering som går i linje med hur staden planeras och utvecklas, i serviceområden och stadsdelscentrum som knyter ihop områden och där många människor har vägarna förbi. Oavsett var våra bibliotek ligger ska de vara mötesplatser dit alla ska känna sig välkomna, och vi hoppas att den nya lokalen också blir det.

Det finns inte definierat någon gräns för hur stor befolkningen ska vara för att ett bibliotek ska finnas i området. Biblioteken behöver spridas över hela Helsingborgs stad på ett sätt som gör dem tillgängliga för så många som möjligt. När vi tar fram statistik använder vi de befolkningssiffror som Helsingborgs stad sammanställer, bland annat beräknat per stadsdel/stadsområde. I presentationen på dialogmötet den 9 november angavs flera siffror. Högasten, Miatorp och Planteringen ingick där, liksom Råå och flera andra stadsdelar.

Det går bra att ta sig med kollektivtrafik till Råå bibliotek. Linje 1 (går norrut genom Råå till Helsingborg C) och linje 2 (går via Ättekulla till Helsingborgs C) stannar vid hållplats Kattegattsgatan och därifrån har du gångavstånd till Råå bibliotek.

Beträffande gatstenen utanför Råå bibliotek så svarar SBF att de inte känner till några projekt här och att de inte har några ställningstaganden kring markbeläggningen.

Frågor

Hur vet man vilket upptagningsområde biblioteket på Råå har?

Har man gjort en marknadsundersökning var folk kommer ifrån och i vilken utsträckning de använder biblioteket?

Har man analyserat vilka som idag besöker Råå bibliotek?

Hur har man räknat på befolkningen på Råå? Råå bibliotek har större upptagningsområde än så.

Hur tänker ni kring Råås äldre befolkning, som har svårt att ta sig till centrat?

Vad är det som inte fungerar på Råå idag?

Vad är det som gör att inte nuvarande Råå bibliotek lever upp till ambitionen om det nya biblioteket?

Vad är det för ny IT-satsning som inte får plats på Råå bibliotek?

Vad händer med den naturliga mötesplatsen som Råå bibliotek idag är?

Vad är det för fel på tillgängligheten utifrån lokaltrafiken på Råå idag?

Hur ser besöks- och utlåningsfrekvensen ut på Råå? Gärna i förhållande till andra bibliotek.

Hur är besöksfrekvensen på Råå bibliotek?

Hur många exakt från Ättekulla och Raus har klagat på att det är för långt till Råå bibliotek?

Hur stort befolkningsunderlag behövs för ett bibliotek, räcker det inte med Råå, Raus och Högasten?

Är Högasten, Miatorp och Planteringen med i befolkningssumman i presentationen?

Varför gjorde man inte biblioteket större när lokalen bredvid blev ledig?

Varför tog man inte grannlokalen när den var ledig i nuvarande fastighet? Med tanke utveckling etc.

Har biblioteket fått erbjudande om lokalen intill dvs caféet men tackat nej till detta? Varför i så fall?

Varför ville inte biblioteket ha den lokal som fanns bredvid det nuvarande biblioteket och göra en satsning där istället?

Ska "kulturgatstenarna" vara kvar utanför nuvarande bibliotek?

Målgrupp:

Skrivet av: Helsingborgs bibliotek den 23 november 2017