Samarbete och samlokalisering

Kulturförvaltningen arbetar med uppdraget ”Mötesplatser i stad och på landsbygden” och inom ramen för detta uppdrag finns ett samarbete med övriga förvaltningar. Kulturförvaltningen har ställt frågan om samlokalisering i lokalen till övriga förvaltningar. Ett visst intresse finns, men tanken är att biblioteket initialt öppnar i egen regi. Möjlighet kommer att finnas för föreningar och andra funktioner att låna mötesrum i lokalen.

Helsingborgs biblioteks är ett folkbibliotek och har en verksamhet som är till för alla invånare. Skolklasser och förskolegrupper är alltid välkomna att besöka och använda folkbiblioteken. Folkbibliotek har dock inget ansvar för att skolornas elever har tillgång till ett bibliotek och dess service. Ansvaret för detta har skolförvaltningen och skolornas rektorer. Ett skolbibliotek ska stödja skolundervisningen både pedagogiskt och innehållsmässigt och finnas nära eleverna. Folkbiblioteket erbjuder läsprojekt för stadens skolor, men jobbar annars aktivt med barnens läsning och digitala inkludering på deras fritid.

Biblioteket har inte haft någon dialog specifikt med Råå Södra skola i den här frågan. Råå bibliotek har inte heller något formaliserat samarbete med någon skola i närområdet.

Då kulturdirektören höll invånardialoger våren 2016 framkom en del argument mot samlokalisering av bibliotek och skolor. Huvudargumentet från invånarna var att skolor är en plats som endast besöks en begränsad del av livet, när du är elev och förälder till barn som går i skolan. Folkbibliotek och skolbibliotek kan samlokaliseras om läget är bra för båda biblioteksfunktionerna. Ambitionen är att biblioteken ska vara placerade i anslutning till annan service i områden där många människor i olika åldrar rör sig och passerar under dagens lopp. Vi ser inte att skolorna på Råå eller Ättekulla har den placeringen.   

Biblioteksbussen kan köra ut till skolor och förskolor, men tar då ut en kostnad för besöket. Intresserad skola och förskola skriver ett avtal med biblioteket som löper på ett år.

Frågor

Samlokalisering av bibliotek, hur ser tankarna ut?

Samarbetar Kulturförvaltningen med de andra förvaltningarna i denna fråga?

Har Kulturförvaltningen överlagt med skolförvaltningen?

Samlokalisering på en skola istället?

Finns det planer på att skapa ett integrerat folk-och skolbibliotek i området?

Hur ska eleverna på Råå södra skola få biblioteksservice när biblioteket flyttar?

Hur ska förskolebarnen få biblioteksservice?

Hur tänker man kompensera skola och förskola på Råå, eftersom de inte kan använda det nya biblioteket?

Varför inte utveckla relationen med Råå södra skola istället för att avveckla den?

Kan man ha biblioteksbuss som åker till förskolorna istället?

Målgrupp:

Skrivet av: Helsingborgs bibliotek den 23 november 2017